Recenzja przełącznika Catalyst 2960S

Featured Video Play Icon

Czy kupowany sprzęt sieciowy musi być zawsze nowy i nabyty bezpośrednio od jego producenta? Niekoniecznie. Czy tracimy na jakości urządzenia nabywając je z rynku wtórnego w postaci sprzętu odnawianego czyli popularnego refurbished? Generalnie nie, choć oczywiście to zależy od tego jak proces odnowy przeprowadza konkretna firma. Zapraszam do obejrzenia recenzji popularnego przełącznika Cisco Catalyst 2960S w wersji 24-portowej z PoE+.

Konkurs (zakończony 31.10.2019 r.)

Kliknij aby wyświetlić archiwalną informację o konkursie, jego wyniki oraz regulamin

Wygraj recenzowany przełącznik Cisco Catalyst 2960S!

Szczegóły konkursu w recenzji wideo od 8:34, regulamin konkursu poniżej.

Na wzięcie udziału w konkursie masz czas do czwartku 31. października, do godziny 12:00. Wyniki znajdziesz tego samego dnia o godzinie 14:00 na stronie konkursu oraz na naszym fanpage’u na Facebooku. Zapraszamy do udziału!

Biorąc udział w konkursie powyżej oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem konkursu:

 1. Organizatorem konkursu „Wygraj przełącznik Cisco Catalyst 2960S” i fundatorem nagrody (dalej: „Konkurs”) jest firma GetGoodNet Damian Michalak z siedzibą w Wrocławiu (50-506), ul. Piękna 25B/33, NIP: 7773187292, REGON: 301730636; (dalej: „Organizator”).
 2. Czas trwania Konkursu:
  1. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.10.2019 w chwili opublikowania przez Organizatora wpisu konkursowego na stronie: https://www.facebook.com/nastykusieci i zakończy się w dniu 31.10.2019 o godzinie 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 31.10.2019 o godzinie 14:00 na stronie https://www.facebook.com/nastykusieci. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma drogą mailową.
 3. Warunki wzięcia udziału w Konkursie:
  1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, czyli ukończyły 18 rok życia.
  2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
  4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z jego Regulaminem. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.
 4. Zasady i przebieg Konkursu:
  1. Konkurs jest przeprowadzony w formie losowania spośród Uczestników, którzy zarejestrowali się na stronie Konkursu – https://kingsumo.com/g/5xnrhk/wygraj-darmowy-przelacznik-cisco-catalyst-2960s.
  2. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. zarejestrowanie się na stronie Konkursu, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. („Zgłoszenie”).
  3. Uczestnik wylosowany przez system konkursowy otrzyma informację za pośrednictwem emaila oraz zostanie poproszony o przesłanie w odpowiedzi (za pośrednictwem emaila) swoich danych tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu zrealizowania wysyłki Nagrody.
  4. Zwycięzca otrzyma przełącznik Cisco Catalyst 2960S-25PS-L (dalej: „Nagroda”).
  5. Za wysyłkę odpowiada Organizator. Wysyłka nastąpi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
  6. Z jednego adresu korespondencyjnego może zgłosić się do Konkursu jedna osoba. Kolejne zgłoszenie z danego adresu korespondencyjnego, nie zostanie rozpatrzone.
 5. Nagroda:
  1. Nagrodą w Konkursie jest przełącznik Cisco Catalyst 2960S-25PS-L.
  2. Łączna wartość nagrody wynosi: 481,11 zł, na którą składa się nagroda rzeczowa o wartości 433,11 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 48 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę zobowiązania PIT z tytułu otrzymanej nagrody.
  3. Wysyłka Nagrody odbędzie się na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika w wiadomości wysłanej do Organizatora zgodnie z pkt 4.3. Regulaminu. Odpowiedzialnym za wysyłkę Nagrody jest Organizator.
  4. Podanie podczas rejestracji w Konkursie nieprawidłowego adresu e-mail lub danych, a także innego uchybienia po stronie Uczestnika (brak odpowiedzi na informację o wygranej w ciągu 12 godzin od jej dostarczenia) powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
  5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez system konkursowy.
  6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem Nagrody.
  7. Wraz z Nagrodą Zwycięzcy przysługuje nieograniczona licencja udzielona przez Aliter Networks na warunkach opisanych w Warunkach Gwarancji, które Zwycięzca otrzyma wraz z Nagrodą. Gwarancja ta przysługuje jedynie Zwycięzcy. W przypadku przekazania Nagrody osobie trzeciej bądź jej dalszej odsprzedaży gwarancja traci ważność.
 6. Przetwarzanie danych osobowych:
  1. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo GetGoodNet Damian Michalak z siedzibą przy ulicy Pięknej 25B/33, 50-506 Wrocław. Działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – NIP: 7773187292, REGON: 301730636.
  2. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
  3. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności Organizatorowi Konkursu tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osoby nagrodzonej mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody. Ponadto dane zostaną przekazane firmie Aliter Networks z siedzibą w De Steiger 61, 1351 AD Almer, Holandia, w celu świadczenia nieograniczonej gwarancji będącej integralną częścią Nagrody.
  4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: adres email Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki nagród oraz numer telefonu. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
  5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
  6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
  7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Czasu Trwania Konkursu.
  8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
  11. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.
 7. Reklamacje:
  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
  2. Z zastrzeżeniem poniższych ustępów, reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@nastykusieci.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Konkurs Catalyst 2960S”.
  3. W przypadku problemów związanych z działaniem Strony konkursowej odpowiedzialnym za ich rozstrzygnięcie jest Organizator. Reklamacje w tej kwestii należy nadsyłać na adres kontakt@nastykusieci.pl.
  4. W przypadku problemów związanych z wysyłką Nagrody, reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na adres e-mail: kontakt@nastykusieci.pl.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji podmioty rozpatrującego reklamację Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
  6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
  7. Reklamacje będą rozpatrywane bezpośrednio przez Organizatora.
 8. Postanowienia końcowe:
  1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
  2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Kingsumo czy Facebook, ani serwisy z nimi związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Kingsumo czy Facebook. W związku z powyższym Kingsumo czy Facebook nie odpowiadają wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.
  3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail, pod adresem: kontakt@nastykusieci.pl.

Materiały wymienione w odcinku

 • Artykuł o PoE – LINK
 • Artykuł o stackowaniu – LINK

Recenzja powstała przy współpracy z firmą Aliter Networks. Partner nie miał wpływu na treść merytoryczną tego materiału.

Masz uwagi? Chcesz nawiązać współpracę?

Zapraszamy do kontaktu – wystarczy, że wyślesz maila na damian@nastykusieci.pl lub lukasz@nastykusieci.pl. Możesz też zapoznać się z oferowanymi formami współpracy.

📣 Dodaj komentarz

🗳 Jak przydatna była ta publikacja?

Średnia ocena / 5. Ilość głosów:

Dziękuję za ocenę! Zapraszam Cię do obserwowania NSS w mediach społecznościowych!

Przykro mi, że ta publikacja okazała się być dla Ciebie nieprzydatna!

Uwaga: Twój głos będzie liczony tylko jeśli udzielisz feedbacku używając formularza poniżej.

author avatar
Damian Michalak

Network Consultant, Twórca Na Styku Sieci

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszystkie pola są wymagane

Subscribe
Powiadom o
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Top